Giáo dục cho tương lai

“Chúng tôi trang bị cho học sinh trước những công việc chưa từng tồn tại, sử dụng được những công nghệ của tương lai, 
nhằm giải quyết những vẫn đề sắp tới.”
Karl Fisch