Phương pháp học tập

Mỗi khía cạnh học tập đều được chăm chút tỉ mỉ, từ việc mang đến những trải nghiệm học tập giàu tri thức đến việc chú trọng xây dựng một môi trường an toàn giúp học sinh vươn cao.

Với sự kết hợp giữa các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tôn trọng quy định giáo dục Việt Nam, chương trình học của chúng tôi là sự giao thoa của các chuẩn mực Anh ngữ quốc tế và bản sắc dân tộc Việt Nam.

Phương pháp cân bằng tinh tế giữa các hoạt động học tập do giáo viên hướng dẫn và chú trọng phát triển học sinh theo từng giai đoạn lớn lên của trẻ, từ việc học những trải nghiệm đầu đời cho đến các quá trình phát triển tư duy trừu tượng phức tạp ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bằng sự kết hợp khéo léo tất cả các yếu tố trên với công nghệ trí tuệ tiên tiến vào mô hình giáo dục song ngữ xoắn óc, chúng tôi đảm bảo học sinh sẽ sẵn sàng cho những thách thức mới của thế giới, song song với sự gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa.

Song ngữ hội nhập

Chương trình song ngữ hội nhập của chúng tôi chú trọng kiến thức và nội dung cả tiếng Anh lẫn ngôn ngữ bản địa.

Thành công trong việc học một ngôn ngữ mới đối với trẻ tương đối dễ dàng vì trẻ được thuần thạo ngôn ngữ thông qua các câu chuyện, bài toán, nấu ăn và các cách thực tế có liên quan khác, ví dụ như vận động toàn thân, lắng nghe hướng dẫn và trò chuyện với giáo viên, bạn bè thay vì là các bài giảng riêng biệt trên lớp.

Phương pháp học dựa trên sự Khám phá, Đánh giá, Thấu đáo của Bruner, Dewey và Bloom

Chọn lọc từ phương pháp học Khám phá xoắn ốc của Jerome Bruner, tư duy đánh giá của John Dewey và học thấu đáo của Benjamin Bloom, giáo trình của chúng tôi được thiết kế nhằm giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách chủ động thông qua việc khám phá, đánh giá, và cuối cùng là thấu đáo để có thể chủ động ứng dụng thông qua việc giải quyết vấn đề, đổi mới và sáng tạo.